Leveringsvoorwaarden The Story Hunters

Algemene voorwaarden.

Hieronder staan de algemene leveringsvoorwaarden van The Story Hunters. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door The Story Hunters, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een de online marketing diensten en andere producten van The Story Hunters zoals Content, Marketingdiensten, Teksten, Scenario’s, Audio en Video en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. The Story Hunters behoudt het recht om te allen tijde de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

Identiteit
The Story Hunters, Content marketing & Social Media Marketing
Telefoonnummer: 06-303 23 884
E-mailadres: info@thestoryhunters.nl
KvK nummer: 62411640
Btw-identificatienummer: op aanvraag ivm privacy.

1. Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie The Story Hunters een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

2. Toepasselijkheid
1. Door ondertekening van een overeenkomst met The Story Hunters verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van The Story Hunters en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en The Story Hunters opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgaves door The Story Hunters zijn geheel vrijblijvend.
2. Het ondertekenen van een door The Story Hunters uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met The Story Hunters.
3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door The Story Hunters blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door The Story Hunters. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en The Story Hunters zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht The Story Hunters niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst
1. The Story Hunters zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The Story Hunters het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Story Hunters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan The Story Hunters worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Story Hunters zijn verstrekt, heeft The Story Hunters het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. The Story Hunters is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat The Story Hunters is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The Story Hunters kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan The Story Hunters de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door The Story Hunters of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart The Story Hunters voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging
1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door The Story Hunters voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.
2.The Story Hunters heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door The Story Hunters onderhouden worden.
3. The Story Hunters heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met The Story Hunters gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
4. The Story Hunters heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd
1. The Story Hunters gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
2. Mocht The Story Hunters onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan The Story Hunters alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij The Story Hunters een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
3. Door The Story Hunters gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. Overmacht
1. The Story Hunters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer The Story Hunters als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d., verhindering van de werkzaamheden door natuurverschijnselen, weersomstandigheden welke van zodanige aard zijn dat de werkzaamheden in redelijkheid niet kunnen worden voortgezet zonder gevaar op te leveren voor zaken en/of personen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en vertragingen in de levering alsmede stillegging c.q. opschorting van de werkzaamheden op last van de gemeente of een andere overheidsinstelling in verband met bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – de aanwezigheid van archeologische objecten op de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden.
3. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal The Story Hunters alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en The Story Hunters geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door The Story Hunters tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen
1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
2. Wijzigingen in de tarieven worden door The Story Hunters minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling
1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het afnemen van producten of diensten wordt gesloten tussen de opdrachtgever en The Story Hunters is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door The Story Hunters het verschuldigde bedrag te voldoen.
2. In genoemde gevallen behoudt The Story Hunters zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. The Story Hunters is niet verantwoordelijk voor enige schade die ontstaat ten gevolge van het opschorten van de werkzaamheden omdat de opdrachtgever de betalingsverplichtingen niet nakomt.
3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan The Story Hunters.
4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door The Story Hunters een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering The Story Hunters hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
6. Indien The Story Hunters abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal The Story Hunters het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens The Story Hunters heeft voldaan.

10. Auteursrecht
1. Het eigendom van en het auteursrecht op door The Story Hunters verstrekte ideeën, concepten, plots, scenario’s, scripts of overige (proef)- ontwerpen blijft volledig bij The Story Hunters, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij schending van de auteursrechten is The Story Hunters gerechtigd hiervoor een vergoeding te bedingen.
2. Producten vallend onder punt 11.1 worden door The Story Hunters aan de opdrachtgever geleverd onder licentie. Deze licentie is in principe geldig tot 1 jaar na de leveringsdatum van de diensten of het product, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
2. The Story Hunters behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van de opdrachtgever of derden wordt gebracht.
3. Al het door The Story Hunters vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van The Story Hunters worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, of anderszins worden verhandeld tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

11. Aansprakelijkheid
1. Voor zover The Story Hunters bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop The Story Hunters weinig of geen invloed kan uitoefenen kan The Story Hunters op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met The Story Hunters of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met The Story Hunters.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is The Story Hunters slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van The Story Hunters voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. Opdrachtgever vrijwaart The Story Hunters voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van The Story Hunters.
4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. The Story Hunters kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
5. The Story Hunters is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
6. De opdrachtgever dient The Story Hunters terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevergegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door The Story Hunters geleden schade.
7. The Story Hunters is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website of ander marketinginstrument in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
8. The Story Hunters is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

12. Buitengebruikstelling
1. The Story Hunters heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens The Story Hunters niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. The Story Hunters zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van The Story Hunters kan worden verlangd.
2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door The Story Hunters gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. The Story Hunters noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Reclame
1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan The Story Hunters, waarna The Story Hunters deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan The Story Hunters binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
1. The Story Hunters behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. Overig

1. The Story Hunters zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan The Story Hunters.
2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. The Story Hunters zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
3. The Story Hunters is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
4. The Story Hunters behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van The Story Hunters te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen The Story Hunters en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Roermond aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door The Story Hunters met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van The Story Hunters beslissend.

18. Eigendomsrecht
De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van The Story Hunters tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.